Tiếng Anh
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hải Phòng kính chào Quý Khách
Ảnh nền chung

Quan hệ cổ đông

STT Văn bản Danh mục Ngày Mô tả Tải về
1 Nghị quyết ĐHCĐ 2021 nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nghị quyết/quyết định đại hội đồng cổ đông 27-04-2021
2 Báo cáo thương niên năm 2020 Báo cáo thường niên 26-04-2021
3 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Tài liệu đại hội đồng cổ đông 06-04-2021
4 Thông báo ( giấy mời ) vv họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2021 Bản cáo bạch công bố thông tin 30-03-2021
5 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Bản cáo bạch công bố thông tin 30-03-2021
6 Nghị quyết & Biên bản họp HĐQT vv mua BĐS đầu tư thuộc dự án Vinhomes Marina Nghị quyết/quyết định hội đồng quản trị 08-03-2021
7 Thông báo ( giấy mời ) vv tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Bản cáo bạch công bố thông tin 25-02-2021
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng THQ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Bản cáo bạch công bố thông tin 25-02-2021
9 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020 Bản cáo bạch công bố thông tin 29-12-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
10 Nghị quyết HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2020Nghị quyết HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2020 Nghị quyết/quyết định hội đồng quản trị 29-12-2020 Nghị quyết HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2020