Tiếng Anh
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hải Phòng kính chào Quý Khách
Ảnh nền chung

Quan hệ cổ đông

STT Văn bản Danh mục Ngày Mô tả Tải về
1 Nghị quyết và biên bản cùng các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Nghị quyết/quyết định đại hội đồng cổ đông 28-04-2023
2 Thông báo và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tài liệu đại hội đồng cổ đông 14-04-2023
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng THQ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 Bản cáo bạch công bố thông tin 09-03-2023
4 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 Nghị quyết/quyết định hội đồng quản trị 09-03-2023
5 Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2022 Nghị quyết/quyết định hội đồng quản trị 26-12-2022
6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng THQ tạm ứng cổ tức năm 2022 Bản cáo bạch công bố thông tin 26-12-2022
7 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Nghị quyết/quyết định đại hội đồng cổ đông 28-04-2022
8 Báo cáo thường niên năm 2021 Báo cáo thường niên 20-04-2022
9 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Tài liệu đại hội đồng cổ đông 05-04-2022
10 Thông báo vv tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Bản cáo bạch công bố thông tin 05-04-2022